A2

Arbeidsnorsk

A2 - Basisbruker

På dette nivået kan deltakeren forstå svært enkelt dagligspråk, og kan uttrykke seg enkelt om emner

knyttet til egen person og familie, nære omgivelser og arbeid. Deltakeren kan klare seg i enkle og

rutinepregede samtalesituasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente forhold, hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er støttende.

Lytte A2

• Kan forstå ytringer og vanlige uttrykk på et enkelt og tydelig språk knyttet til sentrale områder i dagliglivet, forutsatt at innholdetformidles langsomt, og at uttalen er tydelig

• Kan identifisere temaet i samtaler, hvis det snakkes langsomt og tydelig

• Kan få med seg hovedinnholdet i korte, enkle beskjeder og meldinger, hvis det snakkeslangsomt og tydelig

• Kan følge korte og enkle stedsanvisninger

• Kan oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på tv

• Kan forstå noen vanlige lokale dialektuttrykk

 

Snakke A2

• Kan bruke en rekke uttrykk og enkeltstående setninger for å beskrive familie, bosted og boforhold

• Kan fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring

• Kan fortelle om mennesker, eiendeler og steder på en enkel måte

• Kan fortelle enkelt om opplevelser og hendelser

• Kan formidle hovedinnholdet i en enkel beskjed eller instruks og takle et begrenset antall enkle oppfølgingsspørsmål

• Kan formidle enkel informasjon og gi en kort, enkel rapport i en kjent kontekst

• Kan gjenfortelle hovedinnholdet i en billedbok eller en enkel tekst

• Kan gi en enkel, innøvd presentasjon om et kjent emne, både med og uten digitale hjelpemidler

 

Samtale A2

• Kan utveksle direkte og enkel informasjon om personlige forhold og kjente emner, hvis samtalepartneren er støttende og snakker langsomt og tydelig

• Kan forklare hva en liker eller ikke liker

• Kan delta i enkle samtaler om praktiske gjøremål og rutinepregede arbeidsprosesser i kjent kontekst

• Kan komme med og svare på invitasjoner og forslag på en høflig måte

• Kan gjøre avtaler og uttrykke enighet og uenighet

• Kan delta i en svært kortfattet sosial utveksling, men forstår stort sett ikke nok til å holde samtalen i gang på egen hånd

• Kan delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for reaksjoner, meninger og følelser på en enkel måte

• Kan gi og ta imot enkle tilbakemeldinger i forbindelse med arbeid eller skole

• Kan i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person, når det snakkes langsomt og tydelig på et direkte og

ikke altfor vanskelig språk

 

Lese A2

• Kan lese og forstå korte, enkle tekster om kjente emner der det brukes frekvente ord og dagligdags språk

• Kan lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til egen arbeidssituasjon

• Kan lese og forstå instrukser, oppskrifter og veiledninger som er enkelt formulert

• Kan lese og forstå enkle fortellinger og eventyr

• Kan både på papir og digitalt søke etter, finne og forstå relevante opplysninger i enkle rutetabeller, programoversikter og stillings- og boligannonser

• Kan finne fram til og skille ut spesifikk informasjon i en liste eller en enkel oversikt, både på papir og digitalt

• Kan lese og forstå enkel skriftlig informasjon i for eksempel brev, oppslag, brosjyrer og enkle avistekster, både på papir og digitalt

• Kan lese og forstå korte e-poster og enkle vedlegg

 

Skrive A2

• Kan skrive enkelt om familie, boforhold, utdanning og arbeidserfaring, både på papir og digitalt

 

 

© 2018 All Rights Reserved