B1

Arbeidsnorsk

B1 - Selvstendig bruker mellomnivå

På dette nivået kan deltakeren forstå klare og enkle framstillinger relatert til kjente emner fra arbeid,

skole, hjem og fritid og kan uttrykke seg enkelt og sammenhengende om kjente emner og emner

av personlig interesse. Deltakeren kan delta uforberedt i samtaler i de fleste situasjoner en møter i

dagliglivet, når samtalepartneren snakker tydelig.

 

Lytte B1

• Kan forstå hovedinnholdet i klar, normert tale om emner en kjenner fra arbeid, skole, hjem og fritid

• Kan følge med i en framstilling om et kjent emne, når det snakkes klart og strukturert

• Kan oppfatte og forstå hovedinnholdet og spesifikke detaljer i enkel informasjon, når det snakkes langsomt og tydelig

• Kan forstå relevante faguttrykk knyttet til egen arbeidssituasjon

• Kan forstå viktige poenger i radio- og tvprogrammer om aktuelle saker eller temaer av personlig eller faglig interesse

• Kan følge med i handlingen i noen filmer med norsk tale

• Kan forstå detaljerte anvisninger og vanlige lokale dialektuttrykk

 

Snakke B1

• Kan gi en relativt detaljert beskrivelse av opplevelser, hendelser og gjenstander

• Kan beskrive følelser og reaksjoner

• Kan presentere et problem og be om innspill

Kan med relativt god flyt gjengi et hendelsesforløp som en sammenhengende framstilling

• Kan gi enkle rapporter og svare på oppfølgingsspørsmålsom er tydelig formulert

• Kan fortelle om egne erfaringer, planer, håp og forventninger

• Kan kort begrunne og forklare meninger, handlinger og planer

• Kan gjenfortelle handlingen i en bok eller en film

• Kan holde forberedte presentasjoner om kjente emner, både med og uten digitale presentasjonsverktøy

 

 

Lese B1

• Kan lese og forstå tekster knyttet til egne interesser og egen jobb

• Kan finne og forstå relevant informasjon i for eksempel brosjyrer, annonser og bruksanvisninger som er klart formulert

• Kan oppfatte viktige punkter i korte offentlige brev og dokumenter

• Kan søkelese og trekke ut spesifikk informasjon i enkle faktatekster og artikler på papir og digitalt

• Kan lese og forstå beskrivelser av hendelser, følelser og ønsker i enkle skjønnlitterære tekster

• Kan lese og forstå hovedtrekk i fag- og arbeidsrelaterte tekster

• Kan søke på, navigere i og finne informasjon på ulike nettsteder og i oppslagsverk

• Kan lese og forstå sammensatte tekster, for eksempel nettsider med tekst, lyd og bilder

• Kan oppfatte en argumentasjonsrekke i drøftingen av et gitt emne, men får ikke nødvendigvis med seg alle detaljene

 

Skrive B1

• Kan skrive sammenhengende tekster om kjente emner med en del detaljerte beskrivelser, både på papir og digitalt

• Kan beskrive egne reaksjoner og synspunkter på opplevelser og erfaringer i en enkel, sammenhengende tekst

• Kan uttrykke meninger og utveksle informasjon om kjente temaer og temaer av personlig interesse, både på papir og digitalt, for eksempel

via sosiale medier

 

© 2018 All Rights Reserved