B2

Arbeidsnorsk

B2 - Selvstendig bruker høyere mellomnivå

På dette nivået kan deltakeren forstå komplekse framstillinger, også faglige drøftinger innenfor eget

fagområde og uttrykke seg klart og nyansert om et vidt spekter av emner. Deltakeren kan uttrykke

synspunkter og argumentere for og imot ulike alternativer og kan delta i samtaler med et så spontant og

flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene.

 

Lytte B1

• Kan forstå i detalj det som er rettet mot en personlig, når det brukes et normert talespråk

• Kan forstå hovedinnholdet i informasjon om allmenne og faglige emner der det brukes en del idiomatiske uttrykk

• Kan følge framstillinger med komplekse argumentasjonsrekker hvis emnet er relativt kjent og overgangen fra ett punkt til et annet blirtydelig markert

• Kan oppfatte det vesentlige i forelesninger,foredrag og rapporter og andre typer akademiskeeller yrkesmessige presentasjoner som er språkligog innholdsmessig komplekse

• Kan forstå de fleste nyhets- og aktualitetsprogrammeri radio og på tv

• Kan oppfatte holdninger / synspunkter som kommer til uttrykk i dokumentarer,og intervjuer på radio, tv og i medier

• Kan til en viss grad følge og forstå innhold og tale i norske filmer

• Kan forstå dialekter når den som snakker, tilpasser språket til en viss grad

 

Snakke B1

• Kan snakke om et vidt spekter av emner relatert til egne interesseområder

• Kan gi nyanserte og presise beskrivelser

• Kan omformulere seg i situasjoner der en ikke har helt dekkende ordforråd

• Kan presentere en sak eller en problemstilling og argumentere for eget syn på saken

• Kan utforme et klart argument og gå noe i dybden ved å utvikle og underbygge synspunktene sine

• Kan gi presise instruksjoner og beskjeder med et tilfredsstillende språklig detaljnivå

• Kan holde klare, forberedte innlegg om et vidt spekter av emner, både med og uten digitale presentasjonsverktøy

 

Samtale B1

• Kan samtale om mange ulike temaer med spontanitet og flyt og tilpasse språket til den aktuelle situasjonen

• Kan forstå i detalj hva som sies til en

Kan delta aktivt i diskusjoner og argumentere for egne synspunkter på en nyansert måte

• Kan stille spørsmål for å be om utdyping og oppklaring

• Kan kommentere og vurdere innspill og komme med egne forslag

• Kan ta initiativ og gi relevant respons i en samtale og bidra til at samtalen flyter

• Kan være aktiv i uformell samtale og kommentere, vurdere og komme med forslag og synspunkter

• Kan gjøre rede for egne meninger i en diskusjon og underbygge dem med relevante forklaringer, argumenter og kommentarer

• Kan uttrykke følelser på en nyansert måte og understreke den personlige betydningen av hendelser og opplevelser

 

Lese B1

•Kan lese med stor grad av selvstendighet og bruke hensiktsmessige lesestrategier etter teksttype og formål

• Har et stort aktivt ordforråd for lesing, men kan ha vanskeligheter med lite frekvente idiomatiske uttrykk

• Kan raskt få tak i innholdet i, og betydningen av, saker i artikler og rapporter om et vidt spekter av faglige emner og kan avgjøre om de er verdt å lese nøyere

• Kan lese og forstå artikler der forfatteren gir uttrykk for egne holdninger og synspunkter

• Kan lese og forstå faglige og jobbrelaterte rapporter

• Kan raskt skumlese lange og komplekse tekster og finne relevante detaljer

• Kan lese og forstå komplekse instruksjoner knyttet til eget fagfelt eller arbeid når det ermulig å lese vanskelige passasjer flere ganger

• Kan bruke ulike lesestrategier for å finneinformasjon

• Kan lese og forstå utvalgt skjønnlitteratur

Kan bruke avanserte søketeknikker og ulike søkestrategier for å finne relevant informasjon på nett

• Kan bruke og vurdere kilder kritisk

 

Skrive B2

• Kan skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner innenfor eget fagfelt eller egne interesseområder

• Kan bruke egnede medier og sjangre til å skrive tekster, både på papir og digitalt

• Kan skrive tekster med saklig innhold og argumentere for eget syn på en sak

• Kan sammenfatte og vurdere informasjon fra ulike kilder, formidle og underbygge egne synspunkter, gi relevante eksempler og trekke konklusjoner

• Kan skrive sammendrag av hovedinnholdet i fagtekster

• Kan beskrive følelser på en nyansert måte og uttrykke den personlige betydningen av bestemte hendelser og opplevelser

• Kan skrive rapporter og møtereferater

• Kan formidle erfaringer og faglig kunnskap til andre

• Kan bruke sin digitale kompetanse til åkommunisere og presentere informasjon

© 2018 All Rights Reserved